شرکت پایانه های داده ای نوین

پایانه های داده ای نوین
شرکت پایانه های داده ای نوین 2
شرکت پایانه های داده ای نوین 3
شرکت پایانه های داده ای نوین 4
پایانه های داده ای نوین
شرکت پایانه های داده ای نوین 2
شرکت پایانه های داده ای نوین 3
شرکت پایانه های داده ای نوین 4

شرکت پایانه های داده ای نوین

نام سایت: پایانه های داده ای نوین
آدرس: www.pdnco.ir
توضیحات: وب سایت شرکت نرم افزاری، سخت افزاری، امنیتی پایانه های داده ای نوین

کارفرما: شرکت پایانه های داده ای نوین

تاریخ شروع: 1395/9/10

تاریخ پایان: 1395/11/10

درصد پیشرفت: %100

زمان اجرا: دو ماه