مجله فناوری زومینا

مجله فناوری زومینا
مجله فناوری زومینا

مجله فناوری زومینا

مجله فناوری زومینا

سایت: www.zoomina.ir

کارفرما: مجله فناوری زومینا

تاریخ شروع: 1396/8/1

تاریخ پایان: 1396/9/1

درصد پیشرفت: %100

زمان اجرا: یک ماه