انتشارات بنیاد مذهبی ثامن

انتشارات ثامن
انتشارات ثامن

انتشارات بنیاد مذهبی ثامن

نام سایت: ثامن نشر
آدرس: www.samennashr.ir
توضیحات: وب سایت انتشارات مذهبی ثامن نشر

کارفرما: انتشارات بنیاد مذهبی ثامن

تاریخ شروع: 1395/4/1

تاریخ پایان: 1395/4/16

درصد پیشرفت: %100

زمان اجرا: 15 روز